Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de Qunomedical-website (momenteel beschikbaar op www.qunomedical.com) en diensten zoals aangeboden door Qunomedical GmbH (hierna te noemen "Wij", "Ons", "Onze" etc.) voor internetgebruikers en klanten (hierna te noemen "U", "Uw" etc.).

1.2 Deze voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn. Algemene contractuele bepalingen die hiervan afwijken, worden door ons niet geaccepteerd; communicatie met u of het leveren van diensten door ons wordt niet beschouwd als een impliciete acceptatie van afwijkende algemene contractuele bepalingen.

1.3 Wij slaan de contractuele voorwaarden niet voor u op.

2. Omvang van de diensten

2.1 Onze dienst is een internetplatform dat diensten verleent aan patiënten die zich willen laten behandelen in ziekenhuizen of door andere zorgverleners over de hele wereld. Het platform bevat informatie over de aangeboden medische behandelingen en biedt zoekfuncties, waarmee internetgebruikers de zorgverleners kunnen identificeren die de gewenste medische diensten aanbieden. Op uw verzoek en op basis van de door u verstrekte informatie nemen wij contact op met ziekenhuizen, klinieken en andere zorgverleners, die wij eerder hebben onderzocht en geselecteerd, om u zo te voorzien van informatie over dergelijke ziekenhuizen, klinieken en zorgverleners en over de mogelijkheden en kosten voor medische dienstverlening, zoals door u aangevraagd.

2.2 Wij verlenen geen medische diensten en staan niet in voor de juistheid van de door u of door de ziekenhuizen, klinieken of andere zorgverleners verstrekte informatie, maar dragen slechts informatie van u over aan het ziekenhuis, de kliniek of de zorgverlener en vice versa.

2.3 Onze service is gratis voor u, aangezien wij worden vergoed door de ziekenhuizen, klinieken of andere zorgverleners waarmee wij samenwerken.

3. Gebruiksvoorwaarden, gebruikersverplichtingen*

3.1 U moet volledig handelingsbekwaam en ten minste 18 jaar oud zijn.

3.2 U verbindt zich ertoe alleen correcte en volledige verklaringen af te leggen wanneer u informatie aan ons of aan een ziekenhuis, kliniek of andere zorgverlener doorgeeft via onze diensten.

3.3 In het geval dat uw medische situatie of enige andere informatie die u hebt ingediend verandert of u merkt dat de ingediende informatie niet nauwkeurig of onvolledig was, zult u ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen om de relevante informatie bij te werken.

3.4 Door het indienen van auteursrechtelijk beschermd materiaal of materiaal waarop andere intellectuele eigendomsrechten rusten, verleent u ons een niet-exclusieve, blijvende, beperkte wereldwijde licentie om dit materiaal te gebruiken in de mate die nodig is om onze diensten uit te voeren zoals met u is overeengekomen. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht om dergelijk materiaal op te slaan en door te geven aan een ziekenhuis, kliniek of andere zorgverlener om informatie te verkrijgen over een mogelijke behandeling voor u en een prijsopgave voor een dergelijke behandeling.

4. Qunomedical Webinars

4.1 Het volgende is van toepassing op al onze webinars en alle documenten, informatie of meningen die zijn verkregen van of in verband met dit webinar ("Webinar")

4.2 U wordt geadviseerd dit zorgvuldig te lezen voordat u toegang krijgt tot het Webinar, deelneemt aan het Webinar, enig document of enige andere informatie die in dit kader beschikbaar wordt gesteld, of enig ander gebruik van het Webinar maakt.

4.3 Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of geschiktheid van de informatie in de Webinars en aanverwante materialen (zoals hand-outs, presentatiedocumenten en opnames).

4.4 De informatie in deze Webinars en gerelateerde materialen zijn niet bedoeld als medisch advies of het verlenen van advies van welke aard dan ook, of andere professionele medische diensten van welke aard dan ook. Registratie voor een Webinar vormt alleen een overeenkomst om het Webinar bij te wonen, en niet een contract voor advies of consultatie. Registratie houdt geen contractuele relatie met ons in. U dient altijd met uw arts of professionele zorgverlener te overleggen voordat u een medische behandeling start of wijzigt.

4.5 Voor zover toegestaan door de EU-wetgeving sluiten we elke aansprakelijkheid uit voor verlies, schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van indirecte of gevolgschade of gederfde winst, al dan niet door nalatigheid, geleden in verband met de toegang tot, de deelname aan of het gebruik van het Webinar door u of een andere persoon.

4.6 Door de toegang tot het Webinar erkent u dat de informatie en het materiaal in het Webinar onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten. De inhoud van de informatie in het Webinar is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. De inhoud kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

4.7 Het Webinar kan links bevatten naar andere bronnen of websites. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en betekenen niet dat wij de juistheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of andere aspecten van de bron(nen) of website(s) onderschrijven, goedkeuren of er een verklaring of bewering over doen.

4.8 Zie het Privacybeleid voor de verwerking van persoonsgegevens in de context van een Webinar.

5. Vouchers

5.1 Er kan slechts één voucher per bestelling worden gebruikt en alleen bij de boeking bij Qunomedical. Vouchers kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

5.2 Vouchers zijn slechts geldig voor één enkele transactie; het eventueel resterende bedrag is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere voucher en wordt automatisch verbeurd verklaard.

5.3 Vouchers kunnen als ongeldig worden beschouwd zonder dat de vervaldatum en de geautoriseerde handtekening worden ingevuld, het zegel en andere authenticatie informatie worden verzegeld of vervalst.

5.4 Eventuele extra kosten die de waarde van de vouchers overschrijden, worden door de persoon die de voucher inwisselt betaald.

5.5 Het is niet toegestaan vouchercodes op enigerlei wijze te verkopen.

5.6 Qunomedical behoudt zich het recht voor om een voucher te allen tijde te beëindigen of de voorwaarden van de voucher te wijzigen.

5.7 Qunomedical is niet aansprakelijk jegens een klant voor enig financieel verlies dat voortvloeit uit de weigering, annulering of intrekking van een voucher of het niet kunnen gebruiken van een voucher door een klant om welke reden dan ook.

5.8 Qunomedical behoudt zich het recht voor om het inwisselen van vouchers te weigeren indien zij van mening zijn dat deze door iemand anders dan de beoogde ontvanger worden gebruikt.

5.9 Qunomedical behoudt zich het recht voor om vouchers te weigeren indien zij van mening is dat een voucher ongeldig is voor de boeking die wordt gemaakt.

6.0 Alle door Qunomedical aangeboden vouchers vervallen drie (3) maanden na uitgifte.

6. Beleid inzake prijsaanpassing

6.1 Indien u een goedkopere prijs vindt voor een haartransplantatie behandeling bij een van onze partnerziekenhuizen, -klinieken of -artsen die vermeld staan op: www.qunomedical.com passen wij de prijs aan, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

6.2 U heeft eerder via ons een offerte aangevraagd voor exact dezelfde behandeling.

6.3 U kunt een goedkoper aanbod vinden bij een van onze partnerziekenhuizen, -klinieken of -artsen op www.qunomedical.com, nadat u de offerte heeft ontvangen.

6.4 Het aanbod moet duidelijk herkenbaar zijn als een officieel aanbod van het ziekenhuis, de kliniek of de arts, omdat wij het naar tevredenheid moeten kunnen verifiëren.

6.5 Onze Price Match geldt tot 48 uur na ontvangst van de offerte via ons. Bewijs van offerte is vereist, zonder uitzondering.

6.6 De prijs die wordt gematched dient alle belastingen (inclusief BTW) en eventuele extra kosten te omvatten.

6.7 Prijsconcurrentie is niet van toepassing op typografische fouten.

6.8 Vouchers worden niet geaccepteerd.

6.9 Wij behouden ons het recht voor om deze Price Match Policy te allen tijde in te trekken of te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

7. Word een testimonial

7.1 "Word een testimonial" is een in de tijd beperkte speciale aanbieding, die alleen geldig is binnen het vastgestelde tijdsbestek van de advertentie.

7.2 Alleen geldig voor nieuwe boekingen, wanneer u nog niet met Qunomedical bent begonnen.

7.3 Betalingen zijn inwisselbaar, alleen als u een van de behandelingen met een pakketprijs boven de 1500 Euro boekt en de behandeling heeft ontvangen. Niet geldig in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen.

7.4 300 Euro wordt als volgt betaald: De eerste betaling van 150 Euro wordt 14 dagen na de behandeling betaald. De tweede betaling wordt 12 maanden na de datum van de behandeling gedaan en alleen als deze voorwaarden van toepassing zijn.

7.5 De behandeling kan op elk moment in 2020 plaatsvinden (afhankelijk van beschikbaarheid).

7.6 Het volledige bedrag van de behandeling hoeft alleen in de kliniek te worden betaald bij het verkrijgen van de behandeling.

7.7 Qunomedical zal foto's, video's en reviews van u opvragen. In maand 1, 3, 6, 9 en 12, na de behandeling, gaat u akkoord met het delen van

  • Voor en na foto's

  • Korte video's die de huidige status van uw haargroei documenteren

  • Gedetailleerd overzicht van uw ervaring met Qunomedical en behandelingservaring

7.8 U erkent dat de resultaten en opbrengsten van de diensten die hieronder worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot alle ideeën, thema's, materialen en ontwerpen die door u zijn ontwikkeld, gemaakt en/of geleverd, eigendom zijn van Qunomedical, oneindig en voor alle doeleinden wereldwijd. U draagt hierbij al het recht, de titel, het eigendom en de belangen daarin over aan Qunomedical en draagt deze over, op dit moment bekend of naderhand vastgesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten daarin, het recht om het auteursrecht (en alle verlengingen, heruitgaven en uitbreidingen daarvan) over de hele wereld te beveiligen, zonder enige beperking met betrekking tot het gebruik, aan Qunomedical.

8. Beperkte aansprakelijkheid

8. 1 Wij zijn alleen aansprakelijk voor door u geleden schade (1) die onze bestuurders, werknemers of tussenpersonen hebben veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid; (2) die het gevolg is van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een schending van verplichtingen door onze bestuurders, werknemers of tussenpersonen; (3) die valt onder de wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), een contractuele garantie of die het gevolg is van opzettelijke misleiding door onze bestuurders, werknemers of tussenpersonen en (4) die het gevolg is van een schending van een verplichting die vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de contractpartner normaal gesproken kan verwachten dat deze niet wordt geschonden ("Kardinalpflicht").

8.2 Onze aansprakelijkheid in de gevallen (1), (2) en (3) zoals beschreven in de voorgaande paragraaf 5.1 is onbeperkt, anders is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en typische schade.

8.3 In andere dan de in paragraaf 5.1 beschreven gevallen en onverminderd de volgende paragraaf 5.4 is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

8.4 De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op eventuele persoonlijke aansprakelijkheid van onze bestuurders, medewerkers en agenten. Zij veranderen niets aan de wettelijke regels inzake de bewijslast.

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de website (inclusief tekst, afbeeldingen, software, foto's en andere afbeeldingen, video's, geluid, handelsmerken en logo's) zijn eigendom van ons of van onze licentiegevers. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, geeft niets in deze Voorwaarden u rechten met betrekking tot enig intellectueel eigendom dat eigendom is van ons of onze licentiegevers en u erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door het downloaden van enige informatie, toegang tot de website of het gebruik van de dienst.

9.2 Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar externe sites, die links kunnen bevatten naar aanbiedingen en promoties van derden. Wij nemen deze op om u toegang te geven tot informatie, producten of diensten die u nuttig of interessant vindt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor iets dat door deze sites wordt aangeboden en garanderen niet dat ze continu beschikbaar zijn. Het feit dat wij links naar dergelijke externe sites opnemen, houdt geen goedkeuring in van of associatie met hun beheerders of promotors.

10. Gegevensbescherming

Wij nemen uw privacyrechten zeer serieus. Naast deze Voorwaarden is ons Privacybeleid ook van toepassing op uw gebruik van onze online diensten. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens vindt u in ons aanbod van diensten in het Privacybeleid.

11. Slotbepalingen

11.1 Op deze voorwaarden is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en de regels voor wetsconflicten. De rechtbanken van Berlijn zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden en/of de rechtsverhouding tussen u en ons en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken van Berlijn.

11.2 Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van onze website en onze diensten.

11.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ineffectief zijn of worden, blijft de overeenkomst voor het overige van kracht. Indien wij nalaten een van onze rechten af te dwingen, leidt dat niet tot een verklaring van afstand van een dergelijk recht.

11.4 U mag uw rechten of verplichtingen van een contract met ons niet overdragen of geheel of gedeeltelijk overdragen.

11.5 Alle mededelingen die u aan ons doet, moeten schriftelijk worden gedaan aan het adres dat in het impressum van de website is vermeld. Wij kunnen u op het door u opgegeven e-mail- of postadres in kennis stellen wanneer u contact met ons opneemt.