Privacybeleid

Website Privacybeleid

Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en over uw vorderingen en rechten op grond van de wet op de gegevensbescherming. In dit Privacybeleid worden de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door onze website (gezamenlijk aangeduid als "Website") toegelicht. Het Privacybeleid is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen en apparaten die worden gebruikt (bijv. desktop, mobiel, enz.). Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk aan u kunnen worden toegeschreven, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van welke van onze diensten worden gebruikt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Verantwoordelijke is:

Qunomedical GmbH Chausseestraße 8 +49 30200042054 dataprotection@qunomedical.com

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer op:

mip Consult GmbH Asmus Eggert, Attorney-at-Law Alte Jakobstr. 77 10179 Berlijn, Duitsland +49 30200042054 dataprotection@qunomedical.com https://www.sofortdatenschutz.de

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen in het kader van uw gebruik van onze website en, indien van toepassing, onze zakelijke relatie. In het geval van puur informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende toegangsgegevens die wij technisch gezien nodig hebben om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De toegangsgegevens omvatten het IP-adres, de datum en tijd van het bezoek, het tijdzoneverschil ten opzichte van de gemiddelde tijd in Greenwich (GMT), de inhoud van de aanvraag (d.w.z. de naam van de specifieke bezochte webpagina), de toegangsstatus/HTTP-statuscode, de respectieve hoeveelheid verzonden gegevens, de verwijzende URL (eerder bezochte pagina), het type en de versie van de browser, het besturingssysteem en de interface ervan, de taal en de versie van de browsersoftware, het bericht over het succesvol ophalen van de gegevens. Bovendien verkrijgen wij uw persoonlijke gegevens als u contact met ons opneemt via ons contactformulier of per e-mail. Persoonlijke gegevens zijn hier bijvoorbeeld naam, bedrijf, e-mail, telefoonnummer, onderwerp, berichttekst (hierna te noemen "contactgegevens").

3. Waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke wettelijke basis?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

Doel Voor zover u toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, in het bijzonder om contact met u op te nemen (bijvoorbeeld via ons contactformulier of per e-mail, WhatsApp etc. voor de afhandeling en verwerking van de aanvraag, reclame per telefoon, e-mail, SMS, etc.), is een dergelijke verwerking legaal zoals u heeft toegestemd. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Houd er rekening mee dat elke herroeping alleen voor de toekomst van kracht is. Het heeft geen invloed op de verwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden. Elke herroeping kan worden gericht aan de bovengenoemde contactgegevens of aan dataprotection@qunomedical.com Rechtsgrondslag Toestemming, Art. 6 (1a) GDPR

Doel Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of per e-mail, telefoon of WhatsApp) worden uw gegevens, naast eventuele toestemming voor het verwerken van de contactaanvraag en de afhandeling daarvan, ook verwerkt op basis van de stappen die zijn genomen voorafgaand aan het aangaan van een contract, Art. 6 (1b) GDPR. Rechtsgrond Stappen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen voorafgaand aan het aangaan van een contract, art. 6 (1b) GDPR. 6 (1b) GDPR

Doel Wij verwerken uw toegangsgegevens (zie gegevens onder punt 2 hierboven) om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen. Wij streven in het bijzonder de volgende legitieme belangen na:

 • Het waarborgen van de IT-veiligheid, in het bijzonder de veiligheid van de website; we slaan ook het IP-adres op in het geval dat iemand met behulp van de commentaarfunctie illegale inhoud achterlaat (beledigingen, verboden propaganda, enz.) en we moeten de identiteit van de auteur kunnen bepalen voor onze eigen wettelijke bescherming.

 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;

 • Het indienen van juridische claims en het voeren van verweer in geval van juridische geschillen;

Juridische grondslag

In het kader van de belangenafweging voor de bescherming van legitieme belangen, Art. 6 (1f) BBPR

Door het aanvinken van het vakje voor de Toestemmingsverklaring bij het indienen van het contactformulier geeft u expliciet uw geïnformeerde toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonlijke informatie, inclusief uw gezondheidsgegevens, die u voor dit doel aan ons verstrekt om informatie te verkrijgen over de opties voor en de kosten van de medische diensten waarin u geïnteresseerd bent. Dit omvat de overdracht van uw gegevens aan ziekenhuizen, klinieken of andere zorgverleners binnen en buiten de EU/EER.

Opmerking: U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door ons op de hoogte te stellen van uw herroeping. Zie dit Privacybeleid voor contactgegevens en gedetailleerde informatie over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en uw privacy waarborgen.

4. Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

Binnen de organisatie kunnen entiteiten die uw gegevens moeten kennen om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, toegang krijgen tot uw gegevens. Daarnaast kunnen ook verwerkers (art. 28 GDPR) die door ons zijn ingeschakeld, toegang krijgen tot de gegevens voor bovengenoemde doeleinden. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-diensten, drukkerijdiensten, telecommunicatie, verkoop en marketing. Indien wij voor het verlenen van onze diensten gebruik maken van verwerkers, zullen wij passende wettelijke voorzorgsmaatregelen treffen, alsmede de relevante technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Elke overdracht van gegevens aan derden zal alleen plaatsvinden binnen het kader van de wettelijke vereisten. Wij zullen gebruikersgegevens alleen aan derden verstrekken als dit bijvoorbeeld in het kader van Art. 6 (1) (b) GDPR voor contractdoeleinden of op basis van gerechtvaardigde belangen op grond van artikel 6 (1). (1) (f.) GDPR in de economische en effectieve werking van onze onderneming of indien u met de gegevensoverdracht hebt ingestemd. Indien de website uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt gebruikt, geven wij in het algemeen geen gegevens door aan derden.

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) wordt de logboekinformatie maximaal vier weken bewaard en vervolgens verwijderd (zie punt 2 hierboven). Gegevens die verder moeten worden bewaard voor bewijskrachtige doeleinden zijn vrijgesteld van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd. Indien nodig verwerken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, wat bijvoorbeeld ook het initiëren en uitvoeren van een contract via het contactformulier of per e-mail inhoudt. Bovendien zijn wij onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, onder andere op grond van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Wetboek van Belastingen (AO). De daarin genoemde termijnen voor het bewaren en documenteren variëren van twee tot tien jaar. Tot slot is de bewaartermijn ook afhankelijk van de wettelijke verjaringstermijnen, die volgens § 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) meestal 3 jaar bedragen, maar in sommige gevallen kan deze oplopen tot 30 jaar, waarbij de standaardverjaringstermijn 3 jaar is.

6. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

De verstrekte gegevens worden zowel binnen de Europese Unie als in het geval van Google Analytics, Twitter en Salesforce (zie de laatste twee delen hieronder voor de volledige lijst) in de Verenigde Staten verwerkt. Houd er rekening mee dat in het geval van ontvangers van uw gegevens in landen zonder een adequaat besluit van de Commissie op grond van Art. 45 GDPR, net als in de VS, we ervoor zorgen dat ze gecertificeerd zijn onder het EU-VS Privacy Shield (zoals bijv. Google) of dat we met dergelijke ontvangers EU-standaardclausules voor gegevensbescherming zijn overeengekomen. Dit wordt gedaan om uw gegevens te beschermen en om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te bereiken. U hebt de mogelijkheid om een kopie van de EU-standaardclausules inzake gegevensbescherming te verkrijgen of deze te raadplegen. Indien nodig kunt u contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens die in punt 1 hierboven zijn vermeld.

7. 7. Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

Elke betrokkene heeft het recht op bescherming van zijn of haar gegevens:

 • het recht van toegang volgens Art. 15 GDPR,

 • het recht op correctie volgens Art. 16 GDPR,

 • het recht om te wissen volgens Art. 17 GDPR,

 • het recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR en

 • het recht op gegevensdraagbaarheid onder Art. 20 GDPR.

 • Bovendien kunt u de toestemming in principe met ingang van de toekomst intrekken. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (art. 77 GDPR juncto art. 19 BDSG).

Wij wijzen ook op uw recht om bezwaar te maken volgens Art 21. GDPR: Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens Art. 21 GDPR U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e), GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 21. 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming (gegevensverwerking op basis van belangenafweging); dit omvat ook het opstellen van profielen op grond van deze bepalingen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming (gegevensverwerking op basis van belangenafweging). 4 Nr. 4 GDPR, die wij gebruiken voor het analyseren van vragenlijsten of voor reclamedoeleinden. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U hebt het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct marketing. Indien u zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor dergelijke doeleinden. Voor bezwaar is geen bijzondere vorm vereist en er worden geen kosten gemaakt, behalve de verzendingskosten volgens de basistarieven. Indien mogelijk moet elk bezwaar worden gericht aan:

Qunomedical GmbH Chausseestraße 8 10115 Berlin

of per e-mail aan: dataprotection@qunomedical.com

8. In hoeverre past u geautomatiseerde individuele besluitvorming toe, inclusief profilering?

In principe maken we geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van Art. 22 GDPR in het kader van de toegang tot onze website of in het kader van het contact via formulier of e-mail. Indien wij in individuele gevallen gebruik maken van dergelijke procedures, zullen wij u hiervan apart op de hoogte stellen, indien dit wettelijk verplicht is. Wij verwerken uw gegevens niet automatisch met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering).

9. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

Op onze Website moet u de persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik van onze Website om technische of IT-veiligheidsredenen verstrekken. U kunt onze Website niet gebruiken, tenzij u de bovengenoemde gegevens verstrekt. Wanneer u contact met ons opneemt via het formulier of via e-mail, hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om uw verzoek te verwerken. Anders kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

10. Cookies

Cookies zijn informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden, waar ze worden opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Cookies zijn kleine bestanden of andere soorten informatieopslag. Cookies worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden of voor de werking van onze website (bijv. voor een optimale weergave van de website op verschillende terminals) of om uw beslissing op te slaan bij de bevestiging van onze cookie-banner. We gebruiken "sessiecookies", die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze Website en die in de eerste plaats een faciliterende factor zijn voor het gebruik van onze Website. Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessie-cookie. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de bewaarperiode. Sessiecookies worden ten laatste verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van onze Website en de browser afsluit. We zullen het gebruik van cookies in het kader van websitetracking in het volgende gedeelte uitleggen. Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser uitschakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze Website kan beperken. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor het volgen van de website en voor reclamedoeleinden via het netwerkadvertentie-initiatief  http://optout.networkadvertising.org/ of de Amerikaanse website  http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

11. Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. ons belang bij het optimaliseren en economisch functioneren van onze Website, maken we gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. ("Google"). De webanalysedienst Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door deze cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van onze Website worden gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd in het kader van de EU-VS Privacy Shield overeenkomst en garandeert daarom de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov). Google gebruikt deze gegevens voor ons om het gebruik van onze website door onze gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten op deze website samen te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van deze website te leveren. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen te genereren. Wij maken gebruik van Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens. De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door zijn browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; bovendien kan de gebruiker het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens en de overdracht ervan aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de onder de volgende link beschikbare browser-plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie over de verwerking van de gegevens door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.de.

12. Facebook Custom Audience Re-Targeting

Onze website maakt gebruik van Facebook's re-targeting technologie Website Custom Audience geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94394, USA ("Facebook"). Met deze tool kunnen onze online bezoekers, die lid zijn van Facebook, relevante advertenties en aanbiedingen voor onze diensten op de Facebook-website bekijken. Voor dit doel bevat onze website Facebook re-targeting pixels, die Facebook in staat stellen om een lid te identificeren als een bezoeker van onze website op basis van pseudonieme datum en deze informatie te gebruiken om onze advertentie of aanbiedingen in het Facebook Ads netwerk weer te geven. Dit houdt geen verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie in en stelt ons dus niet in staat om u op Facebook te identificeren. De pseudonieme gegevens die via de re-targeting-pixels worden verzameld, worden niet met uw Facebook-gebruikersgegevens verbonden. Meer informatie vindt u op Facebook "Custom Audience" re-targeting en hoe u uw instellingen kunt aanpassen: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads en https://www.facebook.com/about/privacy U kunt Facebook Custom Audiences weigeren op: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads=  en http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

13. Andere diensten

Op onze website maken we gebruik van diensten van derden als onderdeel van onze legitieme belangen in de zin van de kunst. 6 (1) (f) GDPR, d.w.z. ons belang bij een optimale website. Het IP-adres van de gebruiker wordt doorgegeven aan dergelijke derde partijen. Het IP-adres is technisch noodzakelijk voor de weergave van de inhoud. Externe aanbieders kunnen voor evaluatie- of marketingdoeleinden zogenaamde webpixels (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) gebruiken. De webpixels kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het verkeer op de website. De derden kunnen informatie in cookies op de apparaten van de gebruikers opslaan. Wij maken gebruik van de volgende derde partijen op onze website:

 • Google-WebFonts, d.w.z. externe lettertypes door Google, LLC., https://www.google.com/. lettertypen. De integratie van Google WebFonts gebeurt via een server call op Google (meestal in de VS). Ga voor het privacybeleid van Google naar https://policies.google.com/privacy en er is een opt-out-optie beschikbaar op  https://adssettings.google.com/authenticated

 • Google Maps, geleverd door derde partij Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Het privacybeleid is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy en een opt-out optie is beschikbaar op https://www.google.com/settings/ads/.

 • YouTube-video's van de derde partij Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voor het privacybeleid, bezoek https://policies.google.com/privacy en een opt-out optie is beschikbaar op https://adssettings.google.com/authenticated.

 • Wij nemen functies van Twitter op in onze website. Twitter wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. De functies omvatten de presentatie van onze bijdragen binnen Twitter op onze website, de link naar ons Twitter-profiel en de mogelijkheid tot interactie met Twitter-berichten en -functies. Twitter is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield Agreement en garandeert daarmee de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov). Ga voor het privacybeleid van Twitter naar https://twitter.com/de/privacy en er is een afmeldingsmogelijkheid beschikbaar op https://twitter.com/personalization

 • Adroll Re-Targeting die gebruik maakt van technologie, waaronder webbakens en cookies, om gegevens over ons websitegebruik te verzamelen en de effectiviteit van onze marketing te verbeteren. De gegevens die door het gebruik van deze technologie worden geregistreerd, worden geaggregeerd en met ons gedeeld. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzameld of met ons gedeeld door AdRoll. Meer informatie over AdRoll's re-targeting en hoe u uw instellingen kunt aanpassen kunt u vinden op:  https://www.adroll.com/about/privacy  U kunt zich afmelden voor AdRoll en hun partners door deze link te bezoeken:  https://app.adroll.com/optout/safari  AdRoll is ook lid van het Network Advertising Initiative (NAI) en houdt zich aan de gedragscodes van het NAI. U kunt gebruik maken van de NAI opt out tool door deze link te bezoeken: http://optout.networkadvertising.org/#!/

 • Pardot gebruiken we om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Het maakt gebruik van javascript en cookies om websitebezoekers te identificeren, e-mailcampagnes te analyseren en siteformulieren te volgen. Anonieme informatie over het bijhouden van bezoekers kan worden gedeeld met andere Pardot-klanten. Ga voor meer informatie over Pardot-cookies naar http://help.pardot.com/customer/portal/articles/2125923-how-does-pardot-tack-activities

 • Bing-tracking: als u naar onze website bent gekomen via een advertentie op Bing, kunnen zij bepaalde gerelateerde activiteiten opnemen - net als Google (in het geval van AdWords) en andere derde partijen in sommige gevallen. Dit kan onder andere het monitoren van verzendingen zijn om het succes van de reclamemethoden te meten. Meer informatie vindt u hier bij Microsoft.

 • Picreel: https://www.picreel.com/

 • Cloudinary, de derde leverancier Cloudinary Ltd. 111 W Evelyn Ave, Suite 206 Sunnyvale, CA 94086, USA. De fotogegevens op onze website worden opgeslagen op de server van Cloudinary. Cloudinary geeft ons exclusieve toegang tot deze gegevens, die we gebruiken om de foto's op onze website te presenteren. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid en de bescherming van uw privacy vindt u op  http://cloudinary.com/privacy  en  http://cloudinary.com/tos.

 • De functies van de Google+ dienst zijn geïntegreerd in ons online aanbod. Deze functies worden geleverd door de derde partij Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u bent ingelogd op uw Google+ account, kunt u de inhoud van onze site met uw Google+ profiel verbinden door op de Google+ knop te klikken. Hierdoor kan Google uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens of over het gebruik ervan door Google+. Gegevensbeschermingsverklaring:  https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

 • De functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd in ons online-aanbod. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze site verbinden met uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Gelieve er rekening mee te houden dat wij als aanbieders van de website geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan met betrekking tot Instagram. Verklaring van gegevensbescherming:  http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 • Functies van het LinkedIn-netwerk zijn geïntegreerd in ons online aanbod. De aanbieder is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Voor elke aanvraag of opvraging van een van onze pagina's die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn gemaakt. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn "Recommend" knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, is het voor LinkedIn mogelijk om u en uw bezoek aan onze website te koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat wij als website-aanbieders geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan met betrekking tot LinkedIn. Verklaring gegevensbescherming:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls /retargeting-opt-out.

 • De functies van de dienst Twitter zijn geïntegreerd in ons online aanbod. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de "re-tweet"-functie worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en zijn deze zichtbaar voor andere gebruikers. Op deze manier worden gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens of over het gebruik ervan door Twitter. Gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy. U kunt uw gegevensbeschermingsinstelling bij Twitter aanpassen in de accountinstelling op http://twitter.com/account/settins.

 • De webanalyse en -optimalisatie wordt uitgevoerd met behulp van de dienst Hotjar, de derde aanbieder Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Met Hotjar kan de activiteit op de websites waarvoor Hotjar zich heeft aangemeld worden gecontroleerd en geanalyseerd (op basis van deze activiteit kunnen ook heatmaps worden opgesteld). Zo is bijvoorbeeld te zien hoe ver gebruikers scrollen en welke functieknoppen het vaakst worden aangeklikt. Verder kunnen technische gegevens zoals de gekozen taal, het systeem, de schermresolutie en het browsertype van de gebruikers worden gedetecteerd. Op deze manier kan in ieder geval een tijdelijk profiel van de gebruikers van onze website worden aangemaakt. Bovendien is het mogelijk om met behulp van Hotjar direct feedback te krijgen van de gebruikers van onze website. Op deze manier verzamelen we waardevolle informatie om onze website sneller en klantvriendelijker te maken. Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-Out: https://www.hotjar.com/opt-out.

 • Web-analyse en optimalisatie wordt uitgevoerd met behulp van de dienst Mixpanel, de derde aanbieder Mixpanel. Om beter te begrijpen hoe onze klanten de website gebruiken, en om deze voortdurend te verbeteren, maken we gebruik van de Tracking Tool van www.mixpanel.com: een web-analysedienst van de aanbieder Mixpanel. In dit kader kunnen cookies worden gebruikt; dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op de computer van de bezoekers van de site en die de gebruikersherkenning mogelijk maken wanneer hij of zij terugkeert naar de site. Mixpanel Inc. verzamelt en bewaart gebruikersinformatie om pseudoniemprofielen te vormen. De pseudonieme gebruikersprofielen worden, in overeenstemming met § 15 TelemedienG, niet samengevoegd met individuele gegevens op de drager van het pseudoniem. U kunt het verzamelen en opslaan van deze gegevens voor gebruik in webanalyses met werking voor de toekomst te allen tijde stoppen en voorkomen door de service te deactiveren door te klikken op "Ja, ik wil me afmelden" op de pagina https://mixpanel.com/optout/. Houd er rekening mee dat in dit geval een cookie op uw apparaat wordt geplaatst die ervoor zorgt dat er geen verdere gegevens worden verzameld of gebruikt. Om deze reden moet u deze cookie niet verwijderen. Bovendien gebruiken we Mixpanel om u gerichte push-notificaties te sturen als u daarmee akkoord gaat. Indien u geen meldingen meer wenst te ontvangen, kunt u deze op elk moment in de app deactiveren. U kunt de verklaring inzake gegevensbescherming (privacy policy) van Mixpanel hier bekijken: https://mixpanel.com/terms. Mixpanel is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst, wat betekent dat Mixpanel garandeert altijd te voldoen aan de Europese-gegevensbeschermingswetten. (https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active)

 • Web-analyse en optimalisatie wordt uitgevoerd met behulp van de dienst Pardot, de derde aanbieder Pardot, Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA. Wij gebruiken Pardot om te evalueren hoe bezoekers onze website gebruiken. Het maakt gebruik van Javascript en Cookies om websitegebruikers te identificeren, om e-mailcampagnes te evalueren en om websiteformulieren bij te houden. Anonieme gebruikersinformatie kan dus eventueel worden gedeeld met andere Pardot-klanten. Meer informatie over Pardot-cookies vindt u op de volgende URL:  http://help.pardot.com/customer/ portaal/artikelen/ 2125923-how-does-pardot-tack-activities

 • Web-analyse en optimalisatie worden uitgevoerd met behulp van de service Adroll, de derde partij leverancier Adroll, 972 Mission St, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, USA. Hierdoor kunnen advertenties worden gericht op internetgebruikers die al interesse hebben getoond in ons platform en onze diensten. De effectieve invoeging van advertentiemateriaal kan mogelijk worden gemaakt dankzij het concept van retargeting, dat een cookie-analyse is van het vorige gebruikersgedrag. Uiteraard worden hierbij geen identiteitsspecifieke of persoonlijke gegevens opgeslagen en wordt het gebruik van de "retargeting"-technologie zorgvuldig geregeld door het bestaande wettelijke beleid inzake gegevensbescherming. U kunt meer te weten komen over het algemene gegevensbeschermingsbeleid en de gegevensbeschermings/privacyrichtlijnen van Adroll en u kunt de anonieme analyse van uw online gedrag en activiteiten op deze website weigeren: (Opt-Out) http://www.adroll.com/about/privacy.

 • Web-analyse en reclame met Outbrain van de derde partij Outbrain UK Ltd, 175 High Holborn, London WC1V 7AA, UK. Indien van toepassing wordt Outbrain ook gebruikt om te wijzen op de interessante inhoud binnen onze website en op de websites van derden. Outbrain bepaalt en toont aanbevelingen voor andere artikelen of lezingen - dit is bijvoorbeeld te zien onder een artikel dat u leest - die gebaseerd zijn op eerder door de gebruiker gelezen inhoud. Voor de advertenties die leiden tot deze op interesse gebaseerde verdere inhoud, maakt Outbrain gebruik van cookies, die worden opgeslagen op de computer/apparaat van de gebruiker. De geadverteerde inhoud in de Outbrain-widget wordt intern en technisch gecontroleerd en geleverd door Outbrain. De advertenties voor het lezen van aanbevelingen die door Outbrain-cookies worden bepaald, zijn bedacht op basis van een autonoom pseudoniem: identiteitsspecifieke of persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet opgeslagen. De gegevens die Outbrain verzamelt en opslaat zijn onder andere: apparaatbron, browsertype en een geanonimiseerd IP-adres van de gebruiker. Om het IP-adres te anonimiseren wordt het laatste octet van het IP-adres verwijderd om de anonimiteit te garanderen. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Outbrain vindt u op http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. U kunt op elk gewenst moment de tracking die wordt gebruikt voor het maken van advertenties voor het lezen van suggesties op basis van interesse weigeren en stoppen; klik gewoon op de knop "Ablehnen" ("Daling") (Opt-out) in de gegevensbeschermingsverklaring van Outbrain, die u kunt vinden op http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

 • Web-analyse en video-aanbeveling met Taboola, De derde aanbieder, Taboola Inc. Aldgate House, 33 Aldgate High St, London EC3N 1DL, UK. Met behulp van cookies kan Taboola nagaan welke video-inhoud u gebruikt en welke bewegingen u maakt op onze website. Daarbij kunnen zowel apparaatspecifieke gegevens als protocolgegevens worden verzameld en kunnen gebruikersprofielen onder pseudoniem worden aangemaakt. Deze gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met de gegevens over de drager van de pseudoniemen en kunnen niet leiden tot het onthullen of delen van uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over Taboola en de mogelijkheden om het gebruik of de toepassingen van Taboola te deactiveren vindt u op https://www.taboola.com/privacy-policy.

 • Webanalyse en -tracering met Ad Up, de derde aanbieder Ad Up, een technologie- en serviceprovider van de Axel Springer Teaser Ad GmbH (Axel-Springer-Straße 65, 10969 Berlijn), (Mehr Informationen:  https://www.casamundo.de/info/sicherheit-datenschutz- bei-casamundo?xd=9gvw0m_d#ee1f7dae).

 • Door het verzamelen van geanonimiseerde en/of pseudonieme gegevens is Ad Up vervolgens in staat om gedurende een bepaalde tijd op websites gerichte, op interesse gebaseerde advertenties te produceren. Ad Up plaatst cookies om adverteerders een zogenaamde Conversion-Tracking tool te kunnen aanbieden, die de effectiviteit van hun advertenties en trefwoorden kan bepalen. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van de Axel Springer Teaser Ad GmbH vindt u onder https://www.adup-tech.com/datenschutz. Daar vindt u de knop "op-out-cookie aktivieren (activeren)", die u de mogelijkheid biedt om af te zien van het aanmaken van cookies door het bedrijf in uw browser en daarmee de toepassing van Ad Up in uw browser te deactiveren.

 • Het verzenden van e-mails met behulp van ActiveCampaign: voor het handmatig en automatisch verzenden van e-mails maken wij gebruik van de e-mailmarketingprovider Active Campaign, Chicago, USA. ActiveCampaign is gecertificeerd door de Privacy Shield Agreement en geeft de garantie dat het altijd zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. (https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

 • E-mailmarketing en web-analyse met de derde partij in s.r.l., sede legale: via Lagrange 35, 10123 Turijn, Italië. De verwerking van gegevens wordt uitgevoerd om de activering van onze aangeboden diensten mogelijk te maken; dit kan betekenen dat de gegevens worden gebruikt voor het verzenden van berichten en updates (ook per E-post) op naam van de derde partij, andere klanten of kopers/klanten; de gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marktanalyse en statistieken: marketing en voorkeuren; de gegevens kunnen worden gebruikt voor gerichte marktpromotie van over de hele wereld. Meer informatie vindt u hier: http://across.it/

 • Voor websites en reclamecampagnes (landingspagina's) maken we gebruik van de diensten van unbounce, de derde partij provider unbounce Marketing Solutions Inc., 400-401 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6B 5A1. Deze pagina's worden gehost door unbounce, wat betekent dat de browser van de gebruiker direct communiceert met unbounce, zodat het IP-adres van de gebruiker wordt verzonden en cookies kunnen worden geïmplementeerd. Alle gegevens die de gebruiker op deze pagina's invoert, worden door unbounce opgeslagen. Het bedrijf nexum AG krijgt vervolgens toegang tot een evaluatie van de activiteit op deze pagina's. Meer informatie over unbounce en het gegevensbeschermingsbeleid van unbounce vindt u hier:   Laatst bijgewerkt: 6 september 2019